TI?N L?C GARDEN – NH?N TR?CH ??NG NAI

To? l?c t?i trung tam x? Long Th?, huy?n Nh?n Tr?ch, Ti?n L?c Garden n?m ? trung tam phát tri?n c?a vùng kinh t? tr?ng ?i?m phía Nam kéo dài t? Bình D??ng ??n V?ng Tàu, t? TP.HCM ??n ??ng Nai v?i r?t nhi?u ti?m n?ng. Ti?n L?c Garden là d? án duy nh?t trong khu v?c ???c quy ho?ch ??ng b?, là s? l?a ch?n phù h?p nh?t ?? an c? và ??u t? lau dài.

  • Tên d? án:?Khu dan c? Ti?n L?c Garden
  • Ch? ??u t?:?T?p ?oàn Ti?n L?c (TienLoc Group)
  • V? trí:?M?t ti?n Nguy?n V?n Ky, x? Long Th?, Nh?n Tr?ch, ??ng Nai
  • Quy m? d? án: 190.270 m2
  • C? c?u s?n ph?m:?Bi?t th?, Nhà liên k? v??n, liên k? ph?, Shophouse
  • Pháp Ly:?Pháp ly minh b?ch – r? ràng

??N V? PH?N PH?I: DOLA REAL?

?? HOTLINE:?086.855.3333 – 096.271.0008

V? TRí D? áN

T?a l?c t?i m?t ti?n Nguy?n V?n Ky, x? Long Th?, Nh?n Tr?ch, ??ng Nai. Ti?n L?c Garden là ??u m?i k?t n?i c?a các tuy?n giao th?ng tr?ng ?i?m nh?:

Qu?c L? 51 k?t n?i 3 t?nh Bình D??ng – ??ng Nai – Bà R?a V?ng Tàu t?o nên m?t con ???ng giao th?ng kinh t? tr?ng ?i?m c?a khu v?c.

Tuy?n cao t?c Tp. H? Chí Minh – Long Thành – D?u Giay ??a vào ho?t ??ng t? n?m 2014 ?? rút ng?n qu?ng ???ng v? các khu v?c mi?n Trung và mi?n B?c.

N?m ngay tuy?n ???ng t?nh l? 25B – tuy?n ???ng x??ng s?ng c?a huy?n Nh?n Tr?ch k?t n?i gi?a khu v?c trung tam t?nh ??ng Nai v?i trung tam Tp. H? Chí Minh th?ng qua c?ng Cát Lái h?a h?n có ti?m l?c giao th??ng v? kinh t? r?t l?n.

San bay Long Thành ?? ???c phê duy?t quy ho?ch và chu?n b? ??a vào tri?n khai trong n?m 2020, th? tr??ng b?t ??ng s?n Long Thành – Nh?n Tr?ch s? ti?p t?c phát tri?n và gia t?ng v? giá tr?. V?i v? trí cách san bay Long Thành 10 phút di chuy?n, Ti?n L?c Garden ?? s?n sàng ?? chuy?n mình và c?t cánh.

T?N H??NG CU?C S?NG ??NH CAO

V?i v? trí chi?n l??c; Nh?t c?n th? – Nh? C?n Giang – Tam c?n l?. Ti?n L?c Garden n?m trong s? ít nh?ng d? án t?i Nh?n Tr?ch xay d?ng m?t t? h?p ti?n ích th?a m?n nhu c?u mua s?m, vui ch?i gi?i trí c?a t?t c? các ??i t??ng c? dan. D? ki?n sau khi hoàn t?t, d? án s? có ??y ?? ti?n ích g?m: tr??ng h?c, b?nh vi?n, các trung tam ?ào t?o ngo?i ng? và k? n?ng m?m, khu mua s?m, khu vui ch?i tr? em, c?ng viên, san tennis, san bóng ?á, … Kh?ng c?n ?i ?au xa, c? dan có th? h??ng th? cu?c s?ng ti?n nghi ngay t?i bên trong m?t c?ng ??ng v?n minh.

8 LY DO ?? CH?N TI?N L?C GARDEN

M?T B?NG T?NG TH? TI?N L?C GARDEN

HìNH ?NH D? áN TI?N L?C GARDEN

??N V? PH?N PH?I: DOLA REAL?

?? HOTLINE:?086.855.3333 – 096.271.0008

HìNH ?NH TH?C T? D? áN (C?P NH?T THáNG 6-2020)

HìNH ?NH TH?C T? D? áN (C?P NH?T THáNG 7-2020)

??N V? PH?N PH?I: DOLA REAL?

?? HOTLINE:?086.855.3333 – 096.271.0008

PH??NG TH?C THANH TOáN

??N V? PH?N PH?I: DOLA REAL?

?? HOTLINE:?086.855.3333 – 096.271.0008

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008