N? l?c th?ng tuy?n ???ng 319 k?t n?i 2 ???ng cao t?c

???ng 319 khi ???c th?ng tuy?n toàn b? s? ?óng vai trò k?t n?i 2 tuy?n ???ng cao t?c quan tr?ng trên ??a bàn t?nh là TP.HCM – Long Thành – D?u Giay và B?n L?c – Long Thành.

C?u v??t ???ng cao t?c t?i h?ng m?c nút giao ???ng 319 và ???ng cao t?c TP.HCM – Long Thành – D?u Giay hi?n ?ang ???c g?p rút thi c?ng. ?nh: P.Tùng

Ngoài ra, trong t??ng lai, ?ay c?ng là tuy?n ???ng k?t n?i các khu c?ng nghi?p (KCN) trên ??a bàn H.Nh?n Tr?ch v?i c?ng Cái Mép (Bà R?a – V?ng Tàu).

* Hoàn thành xay d?ng trong n?m 2020

D? án ???ng 319 ???c chia làm 4 ?o?n ??u t?. Hi?n nay, 3 ?o?n g?m: ?o?n qua KCN Nh?n Tr?ch 1; ?o?n 1,2km t? ng? ba B?n Cam, x? Ph??c Thi?n ??n giao v?i ???ng n?i vào c?ng Ph??c An và ?o?n cu?i tuy?n xu?ng c?ng Ph??c An (???ng n?i c?ng Ph??c An) ?? hoàn thành xay d?ng và ?i vào ho?t ??ng.

Riêng ?o?n ???ng 319 n?i dài t? ng? ba B?n Cam n?i v?i ???ng cao t?c TP.HCM – Long Thành – D?u Giay ?ang ???c thi c?ng. ?o?n ???ng 319 n?i dài ???c ??u t? theo hình th?c BOT (xay d?ng – khai thác – chuy?n giao) do C?ng ty CP BOT 319 C??ng Thu?n CTI làm ch? ??u t?. Theo k? ho?ch ban ??u, ?o?n ???ng 319 n?i dài cùng v?i toàn b? d? án ???ng 319 s? hoàn thành xay d?ng trong n?m 2017. Tuy nhiên, do g?p nh?ng khó kh?n trong c?ng tác gi?i phóng m?t b?ng và ph??ng án k?t n?i v?i ???ng cao t?c TP.HCM – Long Thành – D?u Giay nên ??n nay, ?o?n ???ng 319 n?i dài v?n ch?a th? hoàn thành xay d?ng.

Trong s? ?? quy ho?ch giao th?ng trên ??a bàn H.Nh?n Tr?ch, các tuy?n ???ng Hùng V??ng, 25A, 25B và 25C ???c coi là tr?c xuyên tam c?a ?? th? m?i Nh?n Tr?ch thì ???ng 319 ?óng vai trò k?t n?i 3 tuy?n này vào 2 tuy?n cao t?c TP.HCM – Long Thành – D?u Giay và B?n L?c – Long Thành.

?ng ??i Hùng C??ng, T?ng giám ??c C?ng ty CP BOT 319 C??ng Thu?n CTI cho bi?t, hi?n nay, nha? tha?u ?ang b?? tri? nhiê?u mu?i thi c?ng ?? có th? hoàn thành d? án trong n?m 2020, qua ?ó th?ng tuy?n toàn b? ???ng 319.

??i v?i ph?n ???ng chính, các nhà th?u thi c?ng ?? hoàn thành kho?ng 80% kh?i l??ng xay l?p. ??i v?i h?ng m?c nút giao gi?a ???ng 319 v?i ???ng cao t?c TP.HCM – Long Thành – D?u Giay, các nhà th?u c?ng ?ang t?p trung ??y nhanh ti?n ?? thi c?ng.

Nút giao ???ng 319 v?i ???ng cao t?c TP.HCM – Long Thành – D?u Giay là m?t trong nh?ng h?ng m?c quan tr?ng nh?t. T?i nút giao này s? xay d?ng c?u v??t ???ng cao t?c và các nhánh r? t? h??ng TP.HCM v? H.Nh?n Tr?ch và chi?u ng??c l?i; h??ng t? H.Nh?n Tr?ch ?i ng? t? D?u Giay và chi?u ng??c l?i. Hi?n nay, các nhà th?u ?ang t?p trung thi c?ng c?ng trình c?u v??t ???ng cao t?c nh?m ??m b?o hoàn thành toàn b? d? án trong n?m 2020. “Th?i gian qua, th?i ti?t m?a nhi?u c?ng gay khó kh?n cho vi?c thi c?ng. Tuy nhiên, hi?n các nhà th?u ?ang t?p trung thi c?ng ?? c? g?ng hoàn thành toàn b? d? án trong n?m 2020” – ?ng ??i Hùng C??ng cho hay.

* Tr?c k?t n?i tam giác kinh t?

???ng 319 là tr?c giao th?ng ch?y xuyên qua các KCN c?a H.Nh?n Tr?ch, do ?ó khi hoàn thành xay d?ng s? rút ng?n th?i gian di chuy?n ??n TP.HCM. ??ng th?i, ???ng 319 s? góp ph?n chia s? l?u l??ng ph??ng ti?n giao th?ng cho ???ng cao t?c TP.HCM – Long Thành – D?u Giay và qu?c l? 51 v?n ?ang b? quá t?i. B?i, các ph??ng ti?n giao th?ng có th? l?u th?ng th?ng t? TP.HCM v? H.Nh?n Tr?ch và ng??c l?i theo ???ng 319 mà kh?ng c?n ph?i di chuy?n v? qu?c l? 51. Theo Phó ch? t?ch UBND t?nh Tr?n V?n V?nh, ?ay là m?t trong nh?ng tuy?n giao th?ng quan tr?ng t?o ra s? ??t phá v? phát tri?n c?ng nghi?p và ?? th? cho t?nh ??ng Nai, ??c bi?t là H.Nh?n Tr?ch.

Hi?n nay, ngoài ?o?n ???ng 319 n?i dài ?ang ???c thi c?ng g?p rút ?? hoàn thành thì tuy?n ???ng n?i vào c?ng Ph??c An (?o?n t? nút giao v?i ???ng cao t?c ??n c?ng Ph??c An) c?ng ?ang ???c tri?n khai th?c hi?n.

Giám ??c S? GT-VT T? Nam Thành cho hay, khi tuy?n ???ng n?i c?ng Ph??c An hoàn thành xay d?ng, ???ng 319 s? ?óng vai trò là tuy?n ???ng n?i 2 ???ng cao t?c TP.HCM – Long Thành – D?u Giay và B?n L?c – Long Thành. Cùng v?i ?ó, khi c?u Ph??c An hoàn thành xay d?ng, ?ay c?ng là tr?c giao th?ng k?t n?i các KCN H.Nh?n Tr?ch v?i các c?ng Ph??c An và Cái Mép (Bà R?a – V?ng Tàu). Nh? v?y, khi xay d?ng hoàn thành, ???ng 319 s? t?o nên m?t tr?c giao th?ng k?t n?i m?i gi?a 3 ??a ph??ng trong tam giác kinh t? c?a Vùng kinh t? tr?ng ?i?m phía Nam g?m: TP.HCM, ??ng Nai và Bà R?a – V?ng Tàu. C? th?, các ph??ng ti?n giao th?ng t? ???ng cao t?c TP.HCM – Long Thành – D?u Giay ?i Bà R?a – V?ng Tàu s? ?i theo tuy?n ???ng này ?? xu?ng ???ng cao t?c B?n L?c – Long Thành r?i ra qu?c l? 51 ?o?n x? Ph??c Thái, H.Long Thành. Nh? v?y, l??ng xe qua các ?i?m k?t trên qu?c l? 51 hi?n nay s? gi?m. ?ay c?ng là tuy?n ???ng ng?n nh?t ?? hàng hóa t?i các KCN trên ??a bàn H.Nh?n Tr?ch có th? l?u th?ng ra c?ng Ph??c An, ho?c qua c?u Ph??c An ?? ??n c?ng Cái Mép – Th? V?i mà kh?ng c?n vòng ra qu?c l? 51.

Ph?m Tùng

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008