Marina Hill Nha Trang

D? án Marina Hill Nha Trang là s?n ph?m v?i thi?t k? tan c? ?i?n hi?n ??i và ?ng d?ng c?ng ngh? hi?n ??i vào thi?t k? kh?ng gian s?ng. ??m b?o an toàn – ti?n nghi & tho?i mái cho nh?ng c? dan sinh s?ng t?i bi?t th? Marina Hill.

??i xanh trong lòng ph? bi?n ??a du khách v? g?n v?i thiên nhiên, ch?c ch?n s? làm hài lòng nh?ng khách khó tính nh?t!

D? án bi?t th? Marina Hill Villa h?a h?n s? là m?t khu dan c? v?n minh v?i m?t kh?ng gian ngh? d??ng g?n g?i v?i thiên nhiên trong m?i tr??ng ti?n ích ??y ?? và cao c?p.

T?ng Quan

Tên d? án Marina Hill
V? trí d? án 117 Nguy?n xi?n, V?nh Ng?c, Tp.Nha Trang
Ch? ??u t? C?ng ty ??i Xanh Nha Trang (hay còn g?i là Green Hill Nha Trang)
L?nh v?c ??u t? Khu bi?t th? ngh? d??ng ??i xanh
T?ng di?n tích ??t 4.7 ha | M?t ?? xay d?ng: 25%

–?75% di?n tích dùng cho các h?ng m?c là giao th?ng, c?ng viên cay xanh, Gym, Yoga, san Tennis, h? b?i, Spa cao c?p, siêu th? cung c?p th?c ph?m s?ch, th?c ph?m h?u c?, th? vi?n sách, nhà hàng…

Quy m? c?a d? án T?ng s? bi?t th?: 68 c?n

– Bi?t th? ??n L?p: 35 c?n

– Bi?t th? Song L?p: 26 c?n

– Bi?t th? Vip: 7 c?n

Xay d?ng: 1 tr?t1 l?u

Tình tr?ng bàn giao Hoàn thi?n bên ngoài và bên trong v?i ki?n trúc n?i th?t cao c?p

V? Trí

Bi?t th? Marina Hill Nha Trang n?m t?i 117 Nguy?n Xi?n, V?nh Ng?c, Tp.Nha Trang.

T? Marina Hill Nha Trang ch? m?t kho?ng 2,5km ???ng b? là ch? c?n h? ?? có th? t?n h??ng hàng gi? vui ch?i trên b?i cát tr?ng m?n, l?ng nghe sóng v? rì rào trên bi?n.

Trong vòng bán kính 30′ di chuy?n là chúng ta có th? ti?p c?n t?i nh?ng ??a ?i?m vui ch?i, gi?i trí, các trung tam du l?ch n?i ti?ng nh?: ch? ??m, vi?n H?i D??ng H?c, khu du l?ch Hòn Ch?ng, tháp bà Ponagar, B?i Tiên v.v….

Ti?n ích

Marina Hill Villa?V?i l?i th? là m?t trong nh?ng thành ph? du l?ch b?c nh?t c?a Vi?t Nam, ???c thiên nhiên ?u ??i nhi?u phong c?nh ??p, có khí h?u hi?n hoà, ??c bi?t là s? h?u m?t trong nh?ng v?nh bi?n ??p nh?t hành tinh, Nha Trang ?? thu hút ??ng ??o du khách kh?p n?i ??n tham quan và ngh? d??ng. Theo d? báo c?a ngành du l?ch Khánh Hòa, l??ng du khách ??n Nha Trang có th? t?ng lên 7,2 tri?u l??t vào n?m 2020.

??ng th?i, c?ng nh? m?c h?i nh?p qu?c t? cao mà thành ph? này còn là n?i có t? l? ng??i n??c ngoài ??n làm vi?c và sinh s?ng khá cao. Có th? th?y, th? tr??ng B?S ngh? d??ng nói chung và bi?t th? ngh? d??ng nói riêng t?i ?ay ??y ti?m n?ng, ngày càng phát tri?n s?i ??ng

Ti?n ích

Khu bi?t th? ngh? d??ng Marina Hill Villa chính th?c kh?i bán ngay ? th?i ?i?m th? tr??ng du l?ch ph? bi?n Nha Trang ?ang trên ?à t?ng tr??ng nóng mà th? tr??ng d?ch v? l?u trú ch?a ?i k?p v?i nhu c?u, b?o hòa các d? án bi?n và thi?u h?t nh?ng d? án bi?t th? ngh? d??ng cao c?p, ??c bi?t là bi?t th? ??i. S? ra m?t d? án Marina Hill Nha Trang ???c ?ánh giá là lu?ng gió m?i cho th? tr??ng B?S ngh? d??ng Nha Trang.

D? án bi?t th? Marina Hill Villa h?a h?n s? là m?t khu dan c? v?n minh v?i m?t kh?ng gian ngh? d??ng g?n g?i v?i thiên nhiên trong m?i tr??ng ích ??y ?? và cao c?p.

H? th?ng ti?n ích t?i d? án bi?t th? Marina Hill Nha Trang

M?t kh?ng gian ngh? d??ng hoàn h?o là n?i ???c thiên nhiên ?m ?p v?i b?u kh?ng khí mát lành t?t cho s?c kh?e, xua tan ?i m?i au lo, ?em l?i c?m giác th? thái, bình yên và l?ng ??ng c?m xúc. Nh?ng c?m giác tho?i mái này d? dàng b?t g?p t?i Marina Hill Villa. ? ?ay, kh?ng gian ???c cách bi?t v?i nh?p s?ng ph? th?, b?n s? tìm ???c c?m giác hòa mình vào thiên nhiên b?ng m?i giác quan.

T? phòng ng? c?a mình, b?n có th? ng?m tr?n nh?ng b?u tr?i??êm ??y tr?ng sao, t?n h??ng c?m giác d? ch?u t? nh?ng c?n gió bi?n mát m?. Ngoài ki?n trúc hi?n ??i ??y tinh t?, thiên nhiên h?u tình, Bi?t th? Marina Hill còn mang ??n v? vàn d?ch v? ti?n ích hoàn h?o dành cho m?i l?a tu?i, t? h? th?ng nhà hàng cao c?p, spa, khu vui ch?i, khu cafe sách, trung tam Gym, Yoga, … ?? ?áp ?ng các nhu c?u vui ch?i, gi?i trí c?a c? dan. ??c bi?t, nh? v? trí n?m trong trung tam thành ph? r?t thu?n ti?n cho vi?c ?i l?i c?ng nh? khám phá nh?ng ?i?m du l?ch n?i ti?ng c?a Nha Trang, ?i t?m bi?n ho?c tham gia các lo?i hình du l?ch ??c s?c khác c?a ph? bi?n.

Nh?ng con ???ng xanh ???c t?o ra b?i hàng cay tr?m h??ng cao vút là ?i?m nh?n có 1 kh?ng 2, v? cùng ??c ?áo c?a Marina Hill?Villa góp ph?n t?ng thêm sinh khí, v??ng l?c, v??ng tài và may m?n cho c? dan m?i.
Xen k? vào t?ng hàng cay là các c?ng trình c?ng viên, v??n hoa ?a s?c màu ?em ??n nh?ng tr?i nghi?m ??c ?áo dành cho c? dan và du khách m?i khi t?n b?, th? gi?n trong kh?ng gian xanh mát, trong lành, t?t cho s?c kh?e. Cùng v?i khí h?u tuy?t v?i c?a núi ??i s? giúp t?ng tu?i th? c?ng nh? h?i ph?c nhanh v? s?c kh?e.

 

M?t B?ng

Khu d? án Bi?t th? Marina Hill?v?i màu ch? ??o là màu xanh vàng c?a cay tr?m h??ng ???c tr?ng d?c hai bên l?i ?i và c?ng viên. Cay tr?m h??ng là loài cay quy có mùi th?m và nhi?u c?ng d?ng trong vi?c ch?a b?nh ch?m sóc s?c kh?e cho dan c?. ??ng th?i t?o nên phong th?y ??c ?áo cho toàn khu ngh? d??ng và cho các c?n bi?t th?. Mang l?i may m?n cho các ch? nhà. Ngoài cay tr?m h??ng là nh?ng th?m c? xanh m?n m?n. Bi?t th? n?m trên ??i v?i t?m nhìn bao quát xu?ng thành ph? Nha trang. M?t s? c?n bi?t th? song l?p có view bi?n. M?t ?? xay d?ng th?p 25%, nên kh?ng khí trên ??i c?c thoáng và trong lành, mang l?i s?c kh?e và tu?i th? cho c? dan.

Thi?t k?

Khu bi?t th? ngh? d??ng bi?t l?p trên m?t ng?n ??i th?p có khung c?nh thiên nhiên tuy?t ??p, ???c ví nh? là “hòn ng?c xanhc?a thành ph? bi?n Nha Trang.

Marina Hill là m?t trong nh?ng ?i?m sáng c?a b?t ??ng s?n v? bi?t th? ngh? d??ng bi?t l?p, n?m trên ng?n ??i v?i ?? cao ly t??ng t? 20 – 75m so v?i m?c n??c bi?n ? th? “l?ng t?a núi – m?t h??ng bi?n

T?n d?ng l?i th? t? ??a hình ??i núi t?t c? các c?n bi?t th? t?i d? án ??u có View toàn c?nh b?i bi?n Nha Trang.

V?i kh?ng gian t? nhiên và thi?t k? sang tr?ng, hi?n ??i khi?n cho cu?c s?ng ? ?ay ???c g?n g?i và hài hòa v?i thiên nhiên h?n.

Thi?t k? v? cùng h?p ly, tr? trung sang tr?ng v?i kh?ng gian thoáng mát, n?i th?t cao c?p ??n t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng và ?? cao tính ti?n d?ng v?i kh?ng gian m?.

?ón tia n?ng ban mai vào bu?i sáng s?m, ng?m sao trên b?u tr?i ?êm yên t?nh là nh?ng giá tr? s?ng “tri?u ??” ???c dành riêng cho ch? nhan c?a Marina Hill.

Thi?t k? n?i th?t sang tr?ng, hi?n ??i

Di?n tích bi?t th? ??n l?p

Di?n tích bi?t th? Song L?p

N?i th?t bi?t th? Song L?p

Di?n tích bi?t th? VIP

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008