Long Thành – thành ph? san bay

Long Thành - thành ph? san bay - ?nh 1.

Khu v?c tái ??nh c? L?c An – Bình S?n ?ang ???c thi c?ng kh?n tr??ng ?? giao ??t cho ng??i dan vào tái ??nh c? trong tháng 10-2020 – ?nh: Hà Mi

?ng D?ng cho hay th?i gian qua c? h? th?ng chính tr? c?a t?nh ??ng Nai cùng vào cu?c “làm ngày làm ?êm” ?? b?i th??ng gi?i t?a và kh?ng ??nh ??a ph??ng ?? gi? ???c l?i cam k?t v?i Th? t??ng, giao m?t b?ng h?n 1.800ha vào ngày 22-10 ?? kh?i c?ng giai ?o?n 1 d? án san bay?Long Thành.

C?m ?n ng??i dan

* Th?i gian cam k?t giao ??t ?? kh?i c?ng xay san bay ?? c?n k?. C?ng tác gi?i phóng m?t b?ng và tái ??nh c? ?? hoàn t?t ch?a, th?a ?ng?

Dự đoán xổ số miền nam hôm nay– Khu v?c h?n 1.800ha ph?i bàn giao s?p t?i, g?m 1.600ha cao su và ??t c?a ng??i dan, ?? b?i th??ng và c?a h? cay, ch? còn chi tr? b?i th??ng 2 ??t n?a là xong.

Cu?i tháng 10, khi Th? t??ng phê duy?t quy?t ??nh ??u t?, xác ??nh ch? ??u t? h? t?ng san bay là chúng t?i s? làm ngay th? t?c bàn giao m?t b?ng. Hi?n t?nh ?ang t? ch?c làm song song vi?c thu h?i ??t giai ?o?n 2 trong t?ng s? di?n tích 5.000ha làm san bay.

V? tái ??nh c? cho ng??i dan, chúng t?i t?p trung làm 3 khu ?u tiên, ??n nay ?? c?m c?c, phan l? ?? ng??i dan b?c th?m xong là vào xay nhà ???c r?i. Khu tái ??nh c? L?c An – Bình S?n r?t ??p, r?t ?àng hoàng v?i t?t c? ?i?u ki?n t?t nh?t nh? m?t khu ?? th? ch? kh?ng ??n thu?n là khu tái ??nh c?.

? ?ay toàn b? ???c thi?t k? ?i?n ng?m, n??c ng?m, giao th?ng r?ng r?i và có h? th?ng giáo d?c, y t?, sinh ho?t t?n giáo, g?n khu c?ng nghi?p. T?i rà l?i toàn b? thì c? ??ng Nai kh?ng có khu nào ??p nh? khu tái ??nh c? này.

Chúng t?i ?? giao cho UBND huy?n Long Thành quan tam h? tr? chi phí t?m c? cho ng??i dan trong th?i gian ch? xay d?ng nhà. ??ng th?i gi?i quy?t v?n ?? an sinh cho dan nh? t?m trú, t?m v?ng và d?t khoát kh?ng ?? chuy?n h?c hành c?a con cái ng??i dan b? gián ?o?n.

* G?n ?ay, m?i l?n d? kh?i c?ng d? án m?i, ?ng ??u dành l?i c?m ?n ng??i dan…

Dự đoán xổ số miền nam hôm nay– Là ng??i ??ng ??u chính quy?n t?nh, t?i ph?i c?m ?n các h? dan vì h? ??ng lòng v?i l?i ích chung c?a ??t n??c, c?a qu?c gia ?? phát tri?n x? h?i mai sau.

Các c?ng trình, d? án ng??i dan kh?ng ch? th?a h??ng bay gi? mà thành qu? ?ó còn c? cho con cháu chúng ta mai sau. Ngh? v?y mà t?i c?m ?n ng??i dan.

? san bay Long Thành c?ng v?y. C? ngàn ng??i dan ?? nh??ng ??t ?? làm d? án, chúng t?i càng tran tr?ng vì có m?t b?ng s?m m?i có th? kh?i c?ng c?ng trình tr?ng ?i?m qu?c gia, ?? ph?c v? phát tri?n kinh t? ??t n??c và cho ??ng Nai.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayT? th?c ti?n, t?i th?y r?ng ? n?i nào th?c hi?n t?t chính sách b?i th??ng, gi?i phóng m?t b?ng thì ng??i dan s?n sàng di d?i và các c?ng trình n?i ?ó s? ???c làm nhanh. Còn khi n?y sinh th?c m?c trong vi?c thu h?i ??t, t?i yêu c?u cán b? tr?c ti?p gi?i quy?t d?a trên c? s? lu?t pháp nh?ng cái gì có l?i cho dan nh?t thì xem xét, tính toán ?? h? tr? ng??i dan.

N?u làm khách quan, c?ng b?ng mà dan còn th?c m?c thì có th? do cán b? gi?i thích ch?a t?i, có l?i mà anh em bao che. T?i kh?ng ??ng tình vi?c cán b? ?? x?y ra sai sót mà kh?ng dám nh?n sai, gi?u gi?m khuy?t ?i?m v?i dan.

??nh h??ng r??quy ho?ch m?i thu hút ??u t?

* D? th?o v?n ki?n ??i h?i ??ng l?n th? XIII có ?? c?p ??n “thành ph? san bay Long Thành”. ?i?u này cho th?y ??ng, Nhà n??c quan tam r?t l?n v? d? án này và k? v?ng là m?t trong nh?ng d? án mang t?m vóc c?a khu v?c phía Nam. T?nh ??ng Nai ?? lên k? ho?ch t?ng l?c gì cho ??i c?ng trình này?

– V?i t? duy h?c h?i thành ph? san bay các n??c, t?nh ??ng Nai ?? ??nh h??ng quy ho?ch huy?n Long Thành lên ?? th?, thành ph? và ?ang thuê t? v?n làm quy ho?ch v?i m?c tiêu trong n?m 2021 ph?i làm xong vi?c này.

Khi ??nh h??ng r? quy ho?ch, sau ?ó m?i thu hút ??u t?. Lúc ?ó, xác ??nh d? án nào nên dùng ngan sách, d? án nào nên kêu g?i ??u t?. Nh? th? m?i khai thác h?t ti?m n?ng c?a thành ph? san bay.

Chúng t?i c?ng ?? ?i tr?c ti?p nghiên c?u m?t s? san bay ? n??c ngoài thì nh?n th?y h? tích h?p vùng xung quanh san bay các v? trí xu?t nh?p hàng hóa b?ng hàng kh?ng, c?ng bi?n, ??ng th?i k?t n?i h? th?ng h? t?ng giao th?ng ??ng b?.

Nh? khu v?c san bay Long Thành s?p t?i c?ng tính toán k?t n?i v?i c?ng bi?n Cái Mép, Ph??c An ?? t?o thu?n l?i nh?t cho các nhà ??u t?. R?i tính toán các lo?i hình d?ch v? n?y sinh t? l?i th? c?a san bay.

Do ?ó, vai trò c?a ??a ph??ng s? cùng các b? ngành tính toán, chu?n b? các v? trí quy ho?ch phù h?p nh?t ?? ?ón các nhà ??u t? nh?m hình thành nên các ?? th? nh? y mu?n theo h? s? quy ho?ch mà chúng ta ?? tính tr??c. ?ay là m?t trong nh?ng nhi?m v? tr?ng tam c?a t?nh trong giai ?o?n s?p t?i.

Long Thành - thành ph? san bay - ?nh 2.

?ng Cao Ti?n D?ng

“Lo nh?t là k?t n?i?h? t?ng”

* ?ay ch? là giai ?o?n kh?i ??u ?? chu?n b? làm san bay. Lúc này, ?ng ?ang lo l?ng ?i?u gì nh?t? ??a ph??ng ?? có d? báo, chu?n b? ngu?n lao ??ng, chuyên gia… ra sao?

– ?? phát tri?n toàn di?n thì ph?i lo toàn di?n. N?u ?i sau vào t?ng l?nh v?c thì có nhi?u th? ?? lo. ??n gi?, t?i lo nh?t là k?t n?i h? t?ng.

??ng Nai v?a t?p trung gi?i phóng m?t b?ng tuy?n cao t?c B?n L?c – Long Thành, m?i ?ay là ?o?n cao t?c Phan Thi?t – D?u Giay. T?nh c?ng ?ang t?p trung ngu?n l?c gi?i phóng m?t b?ng ???ng vành ?ai 3 ?o?n qua ??ng Nai, ?ang làm vi?c v?i TP.HCM, Bình D??ng ?? th?ng nh?t v? trí xay d?ng c?u Cát Lái và xay d?ng c?u B?ch ??ng.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayHi?n B? GTVT tri?n khai d? án D?u Giay – Liên Kh??ng nên t?nh ti?p t?c tham gia gi?i phóng m?t b?ng.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nay??i v?i các d? án h? t?ng c?a trung ??ng qua ??ng Nai, n?u kh?ng làm ???c nhanh thì kh?ng ?? h? t?ng ?? ph?c v? cho san bay Long Thành. Lúc ?ó ch?ng nh?ng kh?ng phát huy ???c l?i th? san bay mà có th? phát sinh nhi?u h? l?y. Chúng t?i y th?c vi?c này nên r?t t?p trung, kh?n tr??ng gi?i phóng m?t b?ng.

V? phía t?nh, chúng t?i c?ng tính toán, d? báo cho vi?c làm h? th?ng giao th?ng n?i ??a, các tr?c ???ng, nhánh x??ng cá ?i ra vào các cao t?c, qu?c l? ?? sao cho h? th?ng giao th?ng hoàn ch?nh, ?? l?n ?? ph?c v? các khu v?c xung quanh san bay và k? c? các khu c?ng nghi?p xung quanh.

T?i ??n c? nh? v?a r?i Th? t??ng ??ng y b? sung 6.500ha cho ??t c?ng nghi?p thì trách nhi?m c?a t?nh ph?i tính toán các tr?c giao th?ng ph?c v? cho phát tri?n c?ng nghi?p, c?p nh?t vào quy ho?ch ?? chu?n b? cho ??u t? phát tri?n ??ng b? h? t?ng giao th?ng.

V?n ?? n?a là s? phát tri?n c?ng nghi?p s? kéo theo ngu?n lao ??ng n?i khác ?? v? thì ??a ph??ng c?ng ph?i tính toán các lo?i hình d?ch v? ph?c v? khu c?ng nghi?p và ph?i có ngu?n l?c lao ??ng t??ng x?ng.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayDo ?ó, ngoài chuy?n doanh nghi?p ?ào t?o ngu?n nhan l?c, ??a ph??ng c?ng ??nh h??ng ?? các tr??ng ??i h?c, tr??ng ngh? trên ??a bàn ?ào t?o ngu?n l?c t?i ch? theo ??a ch?, theo nhu c?u m?i.

Kh?ng ?? phá v? quy ho?ch

* Khi phát tri?n ?? th?, m?t s? ??a ph??ng qu?n ly ??t ?ai l?ng l?o, phá v? quy ho?ch, n?y sinh nh?ng h? l?y x?u. T?nh ??ng Nai có bi?n pháp gì ?? kh?ng x?y ra nh?ng tr??ng h?p t??ng t??

Dự đoán xổ số miền nam hôm nay– ?i?u ??u tiên là quy ho?ch ph?i r? ràng, ??ng b?. Giai ?o?n tr??c có nhi?u tr??ng h?p quy ho?ch xay d?ng, quy ho?ch ??t ?ai kh?ng ?n kh?p gì v?i nhau c?. Khi có d? án xu?t hi?n thì ph?i ?i?u ch?nh m?t quá nhi?u th?i gian, làm ch?m s? phát tri?n c?a t?nh.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayKhi t?i tr?c ti?p qu?n ly quy ho?ch, t?i ra th?ng báo các ??a ph??ng d?t khoát kh?ng ?? tình tr?ng quy ho?ch ch?ng chéo l?p l?i, c?n ch?n ch?nh và t?p trung cho vi?c quy ho?ch và tri?n khai quy ho?ch.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayN?u tình tr?ng này l?p l?i, ?? t?i ph?i ky ?i?u ch?nh thì s? ki?m ?i?m trách nhi?m ng??i trình ky và x? ly nghiêm.

“Ch?m lo t?t nh?t các quy?n l?i c?a dan”

Ngày 9-10, ?ng Lê V?n Ti?p – phó ch? t?ch UBND huy?n Long Thành – cho bi?t trong tháng này, huy?n chi tr? d?t ?i?m ti?n ??n bù, h? tr? cho nh?ng h? dan còn l?i và t? ch?c cho ng??i dan b?c th?m tái ??nh c?.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayD? ki?n ??t này có kho?ng 700 h? vào tái ??nh c?. Hi?n ?? có 450 h? s? ???c xem xét ?? b?c th?m ch?n l? tái ??nh c?.

??i v?i vi?c an sinh cho dan, ?ng Ti?p cho hay: “Tr??c khi bàn giao m?t b?ng, chúng t?i c? g?ng ch?m lo t?t nh?t các quy?n l?i c?a ng??i dan nh? chi phí t?m c?, t? ch?c các xe ??a ?ón h?c sinh ?? tránh xáo tr?n cu?c s?ng c?a ng??i dan”.

Hà MI th?c hi?n

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008