Khu Dan C? Villas Cao C?p Lê Tr?ng T?n

Gi?i thi?u ??t N?n Khu Dan C? Villas Cao C?p Lê Tr?ng T?n

Khu Dan C? Villas Cao C?p Lê Tr?ng T?n là m?t trong nh?ng siêu d? án n?m ngay trong lòng Trung tam Tp.Bà R?a, là khu ?? th? ??ng c?p, khu nhà ph? bi?t th? li?n k? thu?c phan khúc b?t ??ng s?n cao c?p, là d? án duy nh?t ngay ph??ng Tan H?ng, Trung tam Tp. Bà R?a, m?t ti?n ???ng Lê Tr?ng T?n, m?t ti?n ???ng d?n cao t?c Biên Hòa – V?ng Tàu.

Li?n k? tr??ng ?H D?u khí Bà R?a, tr??ng C? D?u khí Bà R?a, tr??ng THPT-THCS Bà R?a.

Ti?n ích xung quanh: Nhà th? Chánh Tòa, r?p chi?u phim Cinema, b?nh vi?n ?a khoa t?nh Bà R?a, ch? Bà R?a, g?n ngay trung tam mua s?m CoopMart, th? gi?i di ??ng, FPT Shop…

T?ng quan ??t N?n Khu Dan C? Lê Tr?ng T?n

Khu Dan C? Villas Cao C?p Lê Tr?ng T?n gi? cho mình v? trí ??c t?n, ?ay là l?n ??u tiên thành ph? Bà R?a ky quy?t ??nh c?p phép xay d?ng d? án nhà ph? li?n k? v?i ??y ?? ti?n ích. D? án ??t n?n Lê Tr?ng T?n v?i v? trí vàng n?m ngay trung tam hành chính t?nh, ?ay là ph?n ??t hi?m hoi còn xót l?i c?a thành ph? Bà R?a.

Tên d? án KHU D?N C? VILLAS CAO C?P Lê TR?NG T?N
??a ch? M?t ti?n Lê Tr?ng T?n R?ng 40m , P.Tan H?ng, Tp.Bà R?a
Ch? ??u t? VK LAND
Quy m? d? án 1,3 ha
M?t ?? xay d?ng 60%
S? l??ng 39 n?n Giai ?o?n 1
Quy chu?n ki?n trúc Xay D?ng T? Do
Pháp Ly? S? h?ng – S? h?u v?nh vi?n
Giá bán 7,5 – 8,8 Tri?u/m2

V? Trí

B?n ?? quy ho?ch thành ph? Bà R?a, T?nh Bà R?a – V?ng Tàu

Khu Dan C? Villas Cao C?p Lê Tr?ng T?n s? h?u v? trí ??c ??a m?t ti?n ???ng Lê Tr?ng T?n, ph??ng Tan H?ng, Tp. Bà R?a, t?nh Bà R?a V?ng Tàu cách san bay Long Thành ch? 10 phút ch?y ? t?…

V? trí Khu Dan C? Villas Lê Tr?ng T?n

Liên k?t vùng Khu Dan C? Villas Lê Tr?ng T?n

V? trí liên k?t vùng: 20 phút ?i bi?n Long H?i, 30 phút ?i Bình Chau, 20 phút vào trung tam Tp.V?ng Tàu.

Li?n k? tr??ng ?H D?u khí Bà R?a, tr??ng C? D?u khí Bà R?a, tr??ng THPT-THCS Bà R?a.

Ti?n ích xung quanh: nhà th? Chánh Tòa, r?p chi?u phim Cinema, b?nh viên ?a khoa t?nh Bà R?a, ch? Bà R?a, g?n ngay trung tam mua s?m CoopMart, th? gi?i di ??ng, FPT Shop…

M?t B?ng

V?n B?n Ch?p thu?n cho Phan L? tách Th?a ???c UBND Tp. Ch?p Thu?n

S? ?? T?ng Th? D? án

M?t b?ng ?? ???c phê duy?t và lên s? ?? phan l?, cay xanh, v?a hè…

T?ng m?t b?ng quy ho?ch phan l? khu dan c? villas cao c?p Lê Tr?ng T?n

M?t b?ng chi ti?t phan l? khu dan c? Villas Lê Tr?ng T?n

C? h?i ??u t? khu dan c? villas Lê Tr?ng T?n

??t n?n Khu Dan C? Villas Lê Tr?ng T?n?là c? h?i?mà ch? s? h?u có th? nh?n ???c l?i nhu?n ??m b?o t?t nh?t trong t??ng lai. Khu Dan C? Lê Tr?ng T?n Kh?ng ch? sinh l?i trong th?i ?i?m hi?n t?i mà d? án c?ng ???c coi nh? m?t món ??u t? lau dài cho th? h? t??ng lai khi quy v? có mong mu?n chuy?n nh??ng quy?n s? h?u cho con, cháu…

TI?N ?? THI C?NG C? S? H? T?NG

C?p nh?t ngày 13/12/2018

Tu?n t?i s? tr?i ?á và lót v?a hè, tr?ng cay xanh ?i ???ng ???ng và ???ng d?n n??c

 

Chính Sách

1. Chính sách thanh toán Khu Dan C? Villas Lê Tr?ng T?n

B?NG GIá C?P NH?T M?I NH?T

Liên h? PKD:?096.271.0008?Mr. ?? Hi?n

??a ch?: 3C3 ???ng s? 21 Tr?n N?o, Ph??ng Bình An, Qu?n 2, Tp.HCM

 

 

Hình ?nh

M?t s? hình ?nh v? n?i th?t Khu Dan C? Lê Tr?ng T?n

Hình ?nh m?u bi?t th? g?i y cho quy khách hàng

Các m?u n?i th?t c?a Khu Dan C? Villas Cao C?p Lê Tr?ng T?n

N?i th?t ???c thi?t k? theo chu?n Chau ?u làm t?ng v? sang tr?ng phòng khách

Liên h? PKD: 096.271.0008?Mr. ?? Hi?n

??a ch?: 3C3 ???ng s? 21 Tr?n N?o, Ph??ng Bình An, Qu?n 2, Tp.HCM

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008