Khu dan c? DOLA GARDEN Long Thành

T?NG QUAN D? áN

 • Tên d? án: DOLA GARDEN LONG THàNH
 • ??n v? phát tri?n và phan ph?i: DOLA REAL
 • V? trí: ???ng Gi?i Phóng, x? Long An, huy?n Long Thành, t?nh ??ng Nai
 • T?ng di?n tích quy ho?ch: 36.300 m2
 • S? l??ng: 38 n?n
 • Di?n tích: t? 250 m2
 • Giá: 2,5 – 3,5tr/m2
 • Pháp ly: s? riêng t?ng n?n

??N V? PH?N PH?I ??C QUY?N: DOLA REAL?

?? HOTLINE: 086.855.3333 – 096.687.3939

 • Chuyên viên t? v?n chuyên nghi?p, cam k?t th?ng tin ??n khách hàng ??y ??, trung th?c.
 • Có xe h?i ??a ?ón mi?n phí hàng tu?n
 • Quy khách ch? c?n ?? l?i s? ?i?n tho?i, chuyên viên kinh doanh s? g?i l?i ngay ?? t? v?n cho quy khách.

C? H?I ??U T? ??T VàNG S?N BAY
B?Y GI? HO?C KH?NG BAO GI?

??N V? PH?N PH?I ??C QUY?N: DOLA REAL

?? HOTLINE: 086.855.3333 – 096.687.3939

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayTheo nh? quy ho?ch ?? ?? ra, Long Thành s? tr? thành ?? th? v? tinh c?a TPHCM. Và h?n th?, ?ay s? là trung tam giao th??ng qu?c t? v?i nh?ng l?i th? c?c kì l?n v? h? th?ng giao th?ng t?: ???ng b? (h? th?ng ???ng cao t?c – C?u Cát Lái); ???ng thu? (Khu c?ng Cái Mép – Th? V?i); ???ng hàng kh?ng (San bay Long Thành)…

V? trí ??c ??a, k?t n?i vùng hi?u qu?:

   • Cách trung tam Tp.H? Chí Minh 50 phút ?i xe
   • Cách C?ng Cái Mép – Th? V?i 60 phút ?i xe
   • Cách C?ng Cát Lái 40 phút ?i xe
   • Cách San bay Qu?c t? Tan S?n Nh?t 80 phút ?i xe
   • Cách San bay Qu?c t? Long Thành 20 phút ?i xe…

San bay Long Thành s? có t?ng m?c ??u t? 336.630 t? ??ng (t??ng ???ng h?n 16 t? USD) trên di?n tích ??t 5.000ha, San bay Long Thành là m?t trong nh?ng d? án h? t?ng giao th?ng quan tr?ng nh?t c? n??c hi?n nay. N?m ? v? trí trung tam vùng kinh t? tr?ng ?i?m phía Nam và c?ng là v? trí chi?n l??c khu v?c ??ng Nam á, san bay Long Thành có y ngh?a v? m?t kinh t? và góp ph?n nang t?m v? th? qu?c gia.

C?ng hàng kh?ng qu?c t? Long Thành d? ki?n kh?i c?ng vào n?m sau và khai thác vào n?m 2025, t?o ??ng l?c l?n cho t?ng tr??ng kinh t?. C?ng trình c?ng ???c cho là giúp Vi?t Nam gia t?ng s?c hút dòng v?n qu?c t?, thu hút các doanh nghi?p n??c ngoài t? kh?p các l?nh v?c c?ng nh? gia t?ng l??ng du khách ??n v?i khu v?c phía Nam.

??N V? PH?N PH?I ??C QUY?N: DOLA REAL?

?? HOTLINE: 086.855.3333 – 096.687.3939

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008