Khu dan c? DOLA San bay Long Thành

T?NG QUAN D??áN

 • Tên d? án:?DOLA LONG THàNH
 • ??n V? Phát tri?n và Phan ph?i: DOLA REAL
 • Lo?i hình phát tri?n:?D? án ??t n?n
 • V? trí: ???ng Gi?i Phóng, x? Long An, huy?n Long Thành, t?nh ??ng Nai
 • T?ng di?n tích quy ho?ch: 30.000 m2
 • S? l??ng: 48 n?n
 • 3 Phan Khu: A B C
 • Di?n tích: 500 – 700 m2
 • M? bán ??t ??u: 36 l? (Khu B, C)
 • Pháp ly: s? h?ng – xay t? do

?? ?? Liên h? gi? ch? ngay

??N V? PH?N PH?I ??C QUY?N: DOLA REAL?

?? HOTLINE:?086.855.3333 – 096.687.3939

 • ——————-
  Ngày 6/11/2018 phó Th? T??ng Chính Ph? Tr?nh ?ình D?ng ?? chính th?c kí quy?t ??nh phê duy?t tri?n khai San Bay Long Thành
  C? H?I ??U T? ??T VàNG S?N BAY
  B?Y GI? HO?C KH?NG BAO GI?
  ?? HOTLINE: 0962710008
  Chuyên viên t? v?n chuyên nghi?p, cam k?t th?ng tin ??n khách hàng ??y ??,trung th?c.
  ———————————————-
  CHíNH SáCH T? CH? ??U T?
  ?Xay d?ng t? do
  S? riêng, thanh toán c?ng ch?ng li?n
  ?Chi?t kh?u thêm 5 ch? vàng SJC cho 20 khách hàng ??u tiên.
  ———————————————-
  V? TRí ??C ??A – C?NH TRUNG T?M TH? TR?N LONG THàNH
  ?MT ???ng Gi?i Phóng , k?t n?i th?ng vào c?ng San Bay và Qu?c L? 51
  ? K?t n?i R?T NHANH vào Biên Hòa, V?ng Tàu, tp.H? Chí Minh.
  ?Li?n k? S?N BAY QU?C T? Long Thành ch? 200 mét.
  ————————————————
  PH??NG TH?C THANH TOáN
  ? ??t c?c 50 tri?u/n?n
  ?Thanh toán 95% ra sang tên c?ng ch?ng + l?y s?.
  ———————————————-
  H? T?NG Và TI?N íCH TRONG D? áN
  ????ng n?i b?: 12m – 32m. V?a hè 3-5m
  ? H? th?ng ?i?n am, n??c máy
  ?Tr??ng h?c c?p m?m non c?p x?
  ———————————————
  DI?N TíCH ?A D?NG : 500m2 tr? lên
  ??C BI?T, Nh?ng v? trí l? góc 2 m?t ti?n c?c kì ??p.

??N V? PH?N PH?I ??C QUY?N: DOLA REAL?

?? HOTLINE:?086.855.3333 – 096.687.3939

– Có xe h?i ??a ?ón mi?n phí hàng tu?n
– Quy khách ch? c?n ?? l?i s? ?i?n tho?i, chuyên viên kinh doanh s? g?i l?i ngay ?? t? v?n cho quy khách.


?U???I CHO KHáCH HàNG:

 • CK 2 CH? VàNG CHO KHáCH C?C TRONG NGàY EVENT
 • CK 1% CHO KHáCH MUA S? T? 2 N?N TR? LêN

H?Y NHANH TAY LIêN H? – TRONG KHI B?N SUY NGH?
NG??I KHáC ?? ??U T?, L?A ???C V? TRí ??PKDC DOLA San Bay Long Thành?

H?Y NHANH TAY LIêN H? – TRONG KHI B?N SUY NGH?
NG??I KHáC ?? ??U T?, L?A ???C V? TRí ??PKDC DOLA San Bay Long Thành?

??N V? PH?N PH?I ??C QUY?N: DOLA REAL?

?? HOTLINE:?086.855.3333 – 096.687.3939

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008