Khu c?ng nghi?p ??c Hòa III – SLICO

KCN ??c Hòa III – SLICO là m?t ph?n c?a khu c?ng nghi?p ??c Hòa III (có t?ng di?n tích quy ho?ch là 1.852 ha v?i 13 d? án khu c?ng nghi?p thành ph?n), n?m gi?a 3 c?m dan c? l?n Th? tr?n ??c Hòa, Th? tr?n H?u Ngh?a (Long An) và Th? tr?n C? Chi (TP.H? Chí Minh, cách tuy?n ???ng Xuyên á (5km).

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayD? áN ??c Hòa III – SLICO (C?NG TY CP ?T&PT MINH ??C LA)

  • DI?N TíCH 195,79 HA
  • T?NG V?N ??NG KY ??U T? 388 T? ??NG
  • CH?NG NH?N ??U T? S? 6650281635, ch?ng nh?n l?n ??u ngày 07/6/2017
   QUY?T ??NH THàNH L?P KCN: Quy?t ??nh s? 3468/Q?-UBND ngày 31/12/2008 ?TM Quy?t ??nh s? 1039/Q?-UBND ngày 16/4/2010
  • QUY HO?CH CHI TI?T Quy?t ??nh s? 2484/Q?-UB ngày 15/7/2003 Quy?t ??nh s? 754/Q?-UBND ngày 06/3/2006 (?i?u ch?nh QHCT)
  • GI?Y CNQSD? ?? ???C C?P 193,2 HA B?I TH??NG GPMB 193,7 HA
   PHáT QUANG, SAN L?P 50 HA, X?Y D?NG ???NG N?I B? 5,2 KM, H? TH?NG ?I?N 0,35 KM

– T?ng di?n tích:?195ha

    • 150 ha ??t c?ng nghi?p
    • 45 ha ??t Khu ?? th? (??t n?n, bi?t th?, các c?ng trình ti?n ích…)

– Pháp ly:??? có quy ho?ch 1/500

– V? trí: ??c Hoà – Long An

– Cách Trung tam thành ph? H? Chí Minh 38km
– Cách San bay qu?c t? Tan S?n Nh?t – Thành ph? H? Chí Minh 32km
– Cách ga Sài Gòn 42,5 km
– Cách b?n xe An S??ng 25km
– C?ng B?n L?c Long An 42 km c?ng này có th? ti?p nh?n tàu có tr?ng t?i t? 5000 t?n,
– C?a kh?u qu?c t? M?c Bài 48km

M?t s? ngành ngh? chính khuy?n khích thu hút các nhà ??u t? trong KCN ??c Hòa 3 – Long An

– S?n xu?t gi?y, s?n xu?t gi?y nh?n, bìa nh?n, s?n xu?t các thi?t b? ?i?n, linh ki?n ?i?n, ?i?n t? ( kh?ng ti?p nh?n d? án xay d?ng tr?m phát, tr?m thu phát sóng, d? án xay d?ng tuy?n vi?n th?ng).
– D? án s?n xu?t v?t li?u xay d?ng nhà l?p ghép RBS, d? án gia c?ng c? khí, cán kéo, l?p ráp máy móc.
– D? án tái ch?, x? ly ch?t th?i r?n.
– S?n xu?t phan bón, ch? bi?n th?c ?n gia súc, gia c?m, th?y s?n.
– S?n xu?t bia và m?ch nha, d? án bán bu?n l??ng th?c, th?c ph?m, ?? u?ng và thu?c lá, thu?c lào và d? án kinh doanh, xu?t nh?p kh?u và các s?n ph?m n??c u?ng có c?n.
– D? án ch? bi?n g? (kh?ng có c?ng ?o?n n?u và ngam t?m) s?n xu?t hàng tiêu dùng.
– S?n xu?t bao bì nh?a, th?c ph?m ch? bi?n.
– C?ng nghi?p may m?c.

TH? M?NH

1) V? trí thu?n l?i: KCN ??c Hòa III – SLICO n?m li?n k? v?i Tp. HCM và là c?a ng? giao th??ng chính y?u duy nh?t gi?a vùng kinh t? tr?ng ?i?m phía Nam (Tp. HCM, t?nh Bình D??ng, ??ng Nai, Bà R?a – V?ng Tàu, Bình Ph??c, Tay Nình, Long An và Ti?n Giang) và vùng kinh t? tr?ng ?i?m ??ng b?ng S?ng C?u Long (Tp. C?n Th?, t?nh An Giang, Kiên Giang và Cà Mau)
2) Thu?n ti?n giao th?ng: KCN ??c Hòa III – SLICO n?m li?n k? t?nh l? 823, cách ???ng Xuyên á 5km. Có h? th?ng giao th?ng k? n?i r?t t?t v?i các t?nh nh? Bình Duong, ??ng Nai ??t bi?t là TP HCM
3) Th?i gian s? d?ng ??t: Nhà ??u t? ???c s? d?ng ??t 50 n?m và kh?ng ph?i tr? ti?n s? d?ng ??t hàng n?m.
4) Nhan l?c – ?ào t?o: KCN h? tr? Nhà ??u t? tuy?n d?ng ngu?n nhan l?c.
– Qu?n ly cao c?p, nhan viên k? thu?t, tuy?n d?ng t? Tp. HCM và t?nh Long An.
– C?ng nhan k? thu?t ???c ?ào t?o t?i các tr??ng k? thu?t (Trung c?p Vi?t Nh?t, Trung c?p K? thu?t Long An, Cao ??ng ngh? Long An).
– Lao ??ng ph? th?ng t?i ??a ph??ng và khu v?c lan c?n.
5) Th? t?c “M?t c?a m?t d?u”: Nhà ??u t? ???c ph?c v? các th? t?c m?t c?a, m?t d?u nhanh chóng và kh?ng t?n chi phí: c?p phép ??u t?, m? s? thu?, con d?u, Cam k?t B?o v? M?i tr??ng…
6) D?ch v? t? v?n mi?n phí: Nhà ??u t? ???c cung c?p mi?n phí các d?ch v? t? v?n m?i tr??ng, thi?t k?, xay d?ng, hoàn c?ng, s? h?u c?ng trình, th? t?c h?i quan, thu?, ngan hàng, k? toán, vay v?n Ngan hàng ??u t? xay d?ng nhà x??ng và máy móc thi?t b? …
7) Ti?n ích: Nhà ??u t? ???c s? d?ng các d?ch v? & ti?n tích gia t?ng nh? ?i?n, n??c, nhiên li?u (khí thiên nhiên CNG) ???c cung c?p ??n t?n nhà máy v?i giá c? c?nh tranh. Và các ti?n ích khác nh?: nhà l?u trú c?ng nhan, chuyên gia; trung tam th? d?c th? thao, V?n phòng H?i quan, Kho ngo?i quan, Ngan hàng, …

CHíNH SáCH ?U ??I ??U T?

H??ng ?u ??i 20% trong 10 n?m, trong ?ó ???c mi?n 2 n?m ??u và gi?m 50% cho 4 n?m ti?p theo.

C? S? H? T?NG

H? TH?NG GIAO TH?NG

H? th?ng giao th?ng chính bao g?m 4 làn xe, r?ng 36m
Dự đoán xổ số miền nam hôm nay H? th?ng giao th?ng n?i b? g?m 2 làn xe, r?ng 16m, 24 m.

H? TH?NG CUNG C?P ?I?N

?i?n l??i qu?c gia 110 Kv và 500Kv

H? TH?NG C?P N??C

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayCó nhà máy C?p n??c Phúc M? Vinh c?ng su?t 15.000m3 ?ang ho?t ??ng t?i KCN và nhà máy Hòa Khánh Tay s?p tri?n khai c?ng su?t 80.000m3

H? TH?NG X? LY N??C TH?I

C?ng su?t x? ly 5000m2/ngày

D?CH V? B?U CHíNH VI?N TH?NG

Thi?t l?p m?ng l??i b?u chính vi?n th?ng hi?n ??i ??t tiêu chu?n qu?c t? nh? d? ki?n trang b? MDF, h? th?ng ?i?n tho?i và ???ng truy?n internet t?c ?? cao do C?ng ty VNPT Long An l?p ??t, có kh? n?ng ?áp ?ng m?i yêu c?u c?a nhà ??u t?.

CáC TI?N íCH C?NG C?NG

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayKhu D?ch v?, khu nhà ? C?ng nhan và khu bi?t th? dành cho chuyên gia

CáC D?CH V? H? TR?

D?CH V? MI?N PHí ??ng ky thành l?p doanh nghi?p:

Th? t?c xin c?p gi?y ch?ng nh?n ??u t?:
??ng ky ch? ?? k? toán và th? t?c H?i quan
Th? t?c ??ng ky xay d?ng nhà x??ng:

D?CH V? H? TR? V?n phòng h?i quan:

C?ng ICD (th?ng quan n?i ??a)
Kho b?i nhà x??ng tiêu chu?n xay s?n:
Nhà ? cho chuyên gia, cho c?ng nhan:
Cung ?ng x?ng d?u, gas
Ngan hàng, tr??ng h?c, trung tam mua s?m, trung tam d?y ngh?, b?nh vi?n, v?n phòng…

Hình ?nh thi c?ng th?c t? (c?p nh?t Tháng 5-2020)

??N V? PH?N PH?I: DOLAND VI?T NAM?

– H? tr? th? t?c l?p h? s? xin gi?y phép ??u t? t?i Ban Qu?n ly các khu c?ng nghi?p t?nh Long An
– áp d?ng chính sách thu hút ??u t? linh ho?t, phù h?p nhu c?u và ??i t??ng khách hàng (v? giá c?, bi?u phí; v? phan k? & ?i?u ki?n thanh toán)
– T? v?n ??u t? và h? tr? th? t?c xin ch?ng nh?n ??u t?, ??ng kí kinh doanh theo quy trình
– T? v?n th??ng th?o, th? t?c chuy?n nh??ng ??t, th? t?c xin c?p gi?y ch?ng nh?n s? h?u c?ng trình (S? h?ng)

Vui lòng liên h? các chuyên viên t? v?n, lu?t s? c?a Doland Vietnam ?? xác nh?n và bi?t thêm chi ti?t.

??N V? PH?N PH?I: DOLAND VI?T NAM?

?? ?? Liên h? gi? ch? ngay ?? HOTLINE: 0868553333 – 0966873939

??a ch?: 3C3 ???ng s? 21 Tr?n N?o, Ph??ng Bình An, Qu?n 2, Tp.HCM

 

 

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008