Kh?i c?ng xay d?ng san bay Long Thành giai ?o?n 1 ?úng ti?n ??

D? ki?n, nh?ng h?ng m?c ??u tiên c?a d? án xay d?ng C?ng hàng kh?ng qu?c t? (san bay) Long Thành s? ???c kh?i c?ng vào ??u n?m 2021.

Ph?i c?nh nhà ga hành khách san bay Long Thành

* D? ki?n phê duy?t d? án trong tháng 10-2020

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayNgày 20-10, ??ng Nai ?? chính th?c bàn giao g?n 2,6 ngàn ha ??t, trong ?ó có h?n 1,8 ngàn ha ph?c v? xay d?ng san bay Long Thành giai ?o?n 1. L?nh ??o UBND t?nh c?ng mong mu?n Chính ph? s?m phê duy?t d? án ??u t? xay d?ng san bay Long Thành giai ?o?n 1 ?? ch? ??u t? th?c hi?n các th? t?c ti?p theo, s?m kh?i c?ng d? án.

Theo Th? tr??ng B? GT-VT Lê Anh Tu?n, v? lau dài, vi?c phát tri?n san bay Long Thành tr? thành san bay trung chuy?n qu?c t? c?a khu v?c theo xu h??ng chung c?a th? gi?i s? t?o ?i?u ki?n ?? Vi?t Nam xay d?ng và nang cao v? th? c?nh tranh c?a mình trên th? tr??ng hàng kh?ng khu v?c ??ng Nam á và th? gi?i; ?áp ?ng k?p th?i nhu c?u c?a th? tr??ng hàng kh?ng trong ?i?u ki?n h?i nh?p qu?c t?, qua ?ó thúc ??y phát tri?n kinh t? Vi?t Nam b?n v?ng và góp ph?n t?ng c??ng kh? n?ng ??m b?o qu?c phòng – an ninh cho ??t n??c.

Theo Th? tr??ng B? GT-VT Lê Anh Tu?n, th?i gian qua, B? GT-VT ?? lu?n ??ng hành cùng UBND t?nh ??ng Nai tri?n khai c?ng tác gi?i phóng m?t b?ng và ch? ??o T?ng c?ng ty C?ng hàng kh?ng Vi?t Nam (ACV) l?p báo cáo nghiên c?u kh? thi giai ?o?n 1 c?a d? án. ??n nay, ACV ?? hoàn thành Báo cáo nghiên c?u kh? thi giai ?o?n 1 c?a d? án xay d?ng san bay Long Thành. H? s? d? án ?? ???c H?i ??ng th?m ??nh nhà n??c ?ánh giá ??t ch?t l??ng cao theo yêu c?u và ?ang trình Th? t??ng Chính ph? xem xét.

Tr??c ?ó, ngày 10-10, Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuan Phúc ?? ch? trì cu?c h?p c?a Th??ng tr?c Chính ph? v? k?t qu? th?m ??nh Báo cáo nghiên c?u kh? thi d? án ??u t? xay d?ng san bay Long Thành giai ?o?n 1. Sau khi nghe báo cáo c?a l?nh ??o B? KH-?T (c? quan th??ng tr?c c?a H?i ??ng th?m ??nh nhà n??c c?a d? án), y ki?n phát bi?u c?a các phó th? t??ng và l?nh ??o các b?, ngành, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc yêu c?u B? KH-?T ch? trì, ph?i h?p v?i B? GT-VT có y ki?n r? h?n v? n?i dung th?m ??nh, ??c bi?t là v?n ??u t?, c? s? pháp ly c?a vi?c giao T?ng c?ng ty C?ng hàng kh?ng Vi?t Nam làm ch? ??u t? d? án thành ph?n 3 và c?n c? pháp ly c?a các c? ch? ??c thù c?a d? án.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayTh? tr??ng Lê Anh Tu?n c?ng cho bi?t thêm, theo d? ki?n, Th? t??ng Chính ph? s? phê duy?t d? án ??u t? xay d?ng san bay Long Thành trong tháng 10-2020. “Nh? v?y nh?ng m?c c?ng vi?c chính ?? ???c hoàn thành ?? có th? kh?i c?ng d? án theo ?úng ti?n ?? ?? ra. L?nh ??o ACV c?ng ?? h?a v?i Th? t??ng Chính ph? s? kh?i c?ng h?ng m?c ??u tiên vào ??u n?m 2021 và có kh? n?ng s?m h?n n?a” – Th? tr??ng Lê Anh Tu?n cho bi?t.

* Thúc ??y n?ng l?c c?nh tranh

Theo quy ho?ch, san bay qu?c t? Long Thành có c?ng su?t kho?ng 100 tri?u hành khách/n?m. Trong ?ó, giai ?o?n 1 s? ??u t? xay d?ng m?t ???ng c?t h? cánh và m?t nhà ga hành khách cùng các h?ng m?c ph? tr? ??ng b? v?i c?ng su?t 25 tri?u hành khách/n?m, nhà ga hàng hóa kho?ng 1,2 tri?u t?n hàng/n?m và ch?m nh?t n?m 2025 hoàn thành và ??a vào khai thác. T?ng v?n ??u t? giai ?o?n 1 là 109.112 t? ??ng (t??ng ???ng 4,66 t? USD).

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayTh? tr??ng Lê Anh Tu?n cho bi?t, theo ??c tính c?a t? v?n, ?óng góp tr?c ti?p c?a san bay Long Thành giai ?o?n 1 là g?n 1% vào GDP chung c?a c? n??c, ??ng th?i s? t?o ra 200 ngàn vi?c làm m?i. “Con s? này có th? l?n h?n n?u xét t?i tác ??ng lan t?a c?a d? án v?i t?ng th? kinh t? – x? h?i”- Th? tr??ng Lê Anh Tu?n nh?n m?nh.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayC?ng theo Th? tr??ng Lê Anh Tu?n, d? án San bay Long Thành là m?t trong nh?ng m?c tiêu ??u t? ??y quan tr?ng nh?m thúc ??y n?ng l?c c?nh tranh c?a c? n??c nói chung, khu v?c kinh t? tr?ng ?i?m ??ng Nam b? và các t?nh phía Nam nói riêng. San bay Long Thành khi ?i vào ho?t ??ng s? thúc ??y du l?ch vùng và là c?a ng? ??a khách du l?ch qu?c t? t?i Vi?t Nam và khách du l?ch Vi?t Nam t?i qu?c t?. Lu?ng l?u th?ng khách du l?ch s? ?em t?i ngu?n thu ?áng k? cho các ho?t ??ng th??ng m?i, d?ch v? ?i kèm. ??ng th?i, t?o ?i?u ki?n giao l?u v?n hóa, nang t?m ?nh h??ng c?a Vi?t Nam t?i khu v?c và qu?c t?.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nay??i v?i ??ng Nai, ?y viên Trung ??ng ??ng, Bí th? T?nh ?y, Ch? t?ch H?ND t?nh Nguy?n Phú C??ng c?ng cho r?ng, v?i t?ng v?n ??u t? r?t l?n, trong ?ó riêng giai ?o?n 1 là h?n 100 ngàn t? ??ng, san bay Long Thành s? góp ph?n t?ng GDP cho ??ng Nai r?t l?n. Bên c?nh ?ó là các tuy?n ???ng cao t?c và các tuy?n k?t n?i san bay s? t?o c? h?i cho ??ng Nai c?t cánh. “T?i cho r?ng ?ay là d? án r?t quan tr?ng ?? ??ng Nai t?ng t?c và có th? c?t cánh” – ?y viên Trung ??ng ??ng, Bí th? T?nh ?y, Ch? t?ch H?ND t?nh Nguy?n Phú C??ng nh?n m?nh.

Ph?m Tùng

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008