• DOLAND Vietnam ???c thành l?p b?i nh?ng CEO và tr??ng phòng ??y ?? k? n?ng, dày d?n kinh nghi?m, ?? t?ng gi? nh?ng v? trí quan tr?ng trong các t?p ?oàn l?n trong l?nh v?c B?t ??ng s?n
  • Lu?n h??ng t?i vi?c mang l?i nh?ng ti?n nghi s?ng và h??ng th? c?a gi?i th??ng l?u cùng nh?ng ti?n ích b?c nh?t
  • Lu?n phan tích, ch?n l?c và phan ph?i nh?ng s?n ph?m có tính an toàn, giá tr? gia t?ng t?t trên th? tr??ng.
  • Cung c?p cho ch? ??u t? các d?ch v? v? chi?n l??c Kinh doanh, Marketing và h? th?ng phan ph?i hi?u qu?.
  • Kh?ng ng?ng n? l?c v??n t?i m?c tiêu c?ng ty ??u t? b?t ??ng s?n có t?m ?nh h??ng hàng ??u t?i TPHCM
icon viber ?i?n tho?i: 0962710008