Gi? ?úng cam k?t bàn giao 1,8 ngàn ha

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayNgày mai 20-10, ??ng Nai s? th?c hi?n bàn giao h?n 1,8 ngàn ha ??t ph?c v? xay d?ng C?ng hàng kh?ng qu?c t? Long Thành (san bay Long Thành) giai ?o?n 1, qua ?ó gi? ?úng cam k?t v?i Chính ph? v? ti?n ?? gi?i phóng m?t b?ng “siêu” d? án này.

Di?n tích v??n cay cao su trong khu v?c 1,8 ngàn ha ?? ???c thanh ly ?? ph?c v? bàn giao m?t b?ng. ?nh: P. Tùng

* Hoàn t?t c? b?n c?ng tác gi?i phóng m?t b?ng

?? ph?c v? xay d?ng san bay Long Thành giai ?o?n 1, ??ng Nai ?? cam k?t v?i Chính ph? s? bàn giao m?t b?ng khu v?c h?n 1,8 ngàn ha ??t trong tháng 10-2020. ??n th?i ?i?m này, c?ng tác gi?i phóng m?t b?ng khu v?c này ?? ???c ??ng Nai c? b?n hoàn thành.

Theo UBND H.Long Thành, ngoài vi?c th?c hi?n chi tr? ti?n ??n bù, h? tr? ??t 7 và 8 (2 ??t cu?i cùng cho các h? dan trong khu v?c h?n 1,8 ngàn ha), vào ngày 20-10, H.Long Thành c?ng s? c?ng b? ph??ng án ??n bù, h? tr? ??t 9. ??t 9 là ??t chi tr? ti?n b?i th??ng, h? tr? ??u tiên cho các h? dan trong khu v?c còn l?i c?a d? án San bay Long Thành (khu v?c h?n 3 ngàn ha còn l?i).

Trong khu v?c h?n 1,8 ngàn ha, có kho?ng 1,2 ngàn ha v??n cay cao su c?a C?ng ty TNHH MTV T?ng c?ng ty cao su ??ng Nai. Sau g?n 3 tháng th?c hi?n c?ng tác thanh ly, hi?n nay toàn b? di?n tích v??n cao su ?? hoàn thành thanh ly và s?n sàng ?? bàn giao m?t b?ng.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nay??i v?i di?n tích kho?ng 630ha ??t thu?c quy?n s? d?ng c?a các h? gia ?ình, cá nhan, hi?n nay UBND H.Long Thành c?ng ?? c? b?n hoàn thành c?ng tác chi tr? ti?n ??n bù, h? tr?. C? th?, UBND H.Long Thành ?? th?c hi?n 6 ??t chi tr? ti?n b?i th??ng h? tr?. ??i v?i 2 ??t còn l?i, UBND H.Long Thành ?? th?c hi?n niêm y?t ph??ng án b?i th??ng c?ng khai ??i v?i ng??i dan. “Vi?c chi tr? ti?n b?i th??ng, h? tr? ??t 7 s? ???c t? ch?c vào ngày 23-10. ??t 8 – ??t chi tr? cu?i cùng cho ng??i dan trong khu v?c h?n 1,8 ngàn ha ??t s? ???c t? ch?c vào cu?i tháng 10 này” – ?ng Lê V?n Ti?p, Phó ch? t?ch UBND H.Long Thành cho bi?t.

?ng Lê V?n Ti?p cho bi?t thêm, theo ph??ng án ?? ???c th?ng nh?t, vi?c bàn giao m?t b?ng s? ???c th?c hi?n tr??c ??i v?i di?n tích v??n cay cao su và di?n tích ??t s?n xu?t n?ng nghi?p c?a ng??i dan. ??i v?i ph?n ??t ?, sau khi th?c hi?n bàn giao ??t t?i khu tái ??nh c? L?c An – Bình S?n cho ng??i dan, ??a ph??ng s? th?c hi?n c?ng tác gi?i phóng m?t b?ng ?? bàn giao ti?p. Trong th?i gian ng??i dan th?c hi?n xay d?ng nhà ? t?i khu tái ??nh c?, ??ng Nai c?ng s? chi tr? ti?n t?m c? cho các h? dan.

Hi?n nay, UBND t?nh ?ang yêu c?u ch? ??u t? là Ban Qu?n ly d? án ??u t? xay d?ng t?nh và các nhà th?u ??y nhanh ti?n ?? xay d?ng h? t?ng 2 khu 7 và 9 t?i khu tái ??nh c? L?c An – Bình S?n. ?ay là 2 khu s? b? trí tái ??nh c? cho các h? dan ??u tiên trong d? án San bay Long Thành.

* Kh?ng ?? nh?p s?ng ng??i dan b? gián ?o?n

?n ??nh cu?c s?ng c?a ng??i dan là m?t trong nh?ng yêu c?u cao nh?t mà ??ng Nai ??t ra khi th?c hi?n bàn giao m?t b?ng khu v?c 1,8 ngàn ha ??t, ??c bi?t là vi?c h?c hành c?a con em ng??i dan trong vùng d? án. “Kh?ng ?? chuy?n h?c hành c?a con em ng??i dan b? gián ?o?n” – Ch? t?ch UBND t?nh Cao Ti?n D?ng ?? nh?n m?nh yêu c?u ??i v?i các ??n v? liên quan khi th?c hi?n bàn giao m?t b?ng khu v?c 1,8 ngàn ha ??t xay d?ng san bay Long Thành giai ?o?n 1.

?ng Lê V?n Ti?p cho bi?t, khi th?c hi?n bàn giao m?t b?ng khu v?c 1,8 ngàn ha, vi?c h?c hành c?a con em trong vùng d? án s? kh?ng b? ?nh h??ng nhi?u. B?i, t?t c? các c? quan, t? ch?c, trong ?ó có các tr??ng h?c ??u n?m trong khu v?c còn l?i (khu v?c h?n 3 ngàn ha) nên ch?a th?c hi?n gi?i phóng m?t b?ng trong ??t ??u. Do ?ó, vi?c h?c hành c?a con em ng??i dan c? b?n v?n ???c duy trì bình th??ng.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayTuy nhiên, ?? ??m b?o ?n ??nh vi?c h?c hành c?a con em ng??i dan vùng d? án, UBND H.Long Thành c?ng ?? xay d?ng ph??ng án d? phòng ?? ch? ??ng th?c hi?n tr??c.

C? th?, theo ?ng Lê V?n Ti?p, hi?n UBND H.Long Thành ?? kh?o sát các tr??ng h?c trên ??a bàn x? Bình S?n ?? có ph??ng án b? trí thêm l?p h?c ph?c v? con em ng??i dan vùng d? án.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayNgoài ra, hi?n nay UBND H.Long Thành ?? hoàn thành ch?nh s?a m?t s? tr? s?, phòng ch?c n?ng m??n c?a N?ng tr??ng Cao su Long Thành thành các phòng h?c d? phòng ?? ph?c v? vi?c h?c hành c?a con em ng??i dan vùng d? án. “Trong giai ?o?n ??u, vi?c h?c hành c?a con em ng??i dan ch?a b? ?nh h??ng nhi?u. Tuy nhiên, khi xác ??nh ???c ch? ??u t? c?a d? án thì c?ng tác gi?i phóng m?t b?ng s? ph?i th?c hi?n ngay thì nh?ng c? s? này s? là n?i b? trí l?p h?c cho con em ng??i dan vùng d? án. Hi?n nay, UBND H.Long Thành c?ng ?? lên ph??ng án b? trí xe ??a ?ón h?c sinh ??n h?c t?i nh?ng ??a ?i?m này” – ?ng Lê V?n Ti?p cho bi?t.

Ph?m Tùng

 

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008