Gi?i thi?u


Ng??i sáng l?p: ?ng. ?? V?n Hi?n

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayCùng chung y t??ng ?am mê, ??y hoài b?o và khát v?ng, C?ng ty DOLAND Vietnam ???c thành l?p b?i nh?ng CEO và Tr??ng phòng ??y ?? k? n?ng, dày d?n kinh nghi?m, ?? t?ng gi? nh?ng v? trí quan tr?ng trong các t?p ?oàn l?n trong l?nh v?c b?t ??ng s?n nh? Vingroup, Sengroup, FLC, Sungroup, PVC-IC, Sacomreal, Vicky… nh?m kh?ng ??nh v? trí, tiên phong trong th? tr??ng B?t ??ng s?n giàu ti?m n?ng c?ng nhi?u th? thách.

Sàn Giao D?ch B?S DOLAND Viietnam ?? ???c ??nh h??ng phát tri?n thành m?t C?ng ty B?t ??ng s?n hàng ??u, x?ng t?m là m?t trong nh?ng Ch? ??u t? B?t ??ng s?n mang l?i nh?ng ti?n nghi s?ng và h??ng th? c?a gi?i th??ng l?u cùng nh?ng ti?n ích b?c nh?t.

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayV?i s? n? l?c ??y nhi?t huy?t, ?am mê v?i ngh? c?a ??i ng? ng? nhan viên n?ng ??ng và chuyên nghi?p, h?a h?n th??ng hi?u BDS DOLAND Vietnam s? ngày càng lan t?a m?nh m? trên th? tr??ng B?t ??ng s?n, thu hút ??ng ??o khách hàng, ??i tác ?áng tin c?y, ?úng v?i tên g?i “V?ng ni?m tin – Xay T??ng Lai”.

50+
D? án tri?n khai
1500
S?n ph?m ??t n?n
500+
??i ng? nhan s?
2000
S?n ph?m c?n h?

T?m nhìn - S?c m?nh

T?m nhìn
T?m nhìn
Lu?n n? l?c ph?n ??u ?? c?ng ty DOLAND Vietnam tr? thành c?ng ty b?t ??ng s?n ??ng c?p qu?c t?, phát tri?n v?ng m?nh, góp ph?n mang l?i cu?c s?ng h?nh phúc và thinh v??ng nh? ?úng tên g?i “V?ng Ni?m Tin - Xay T??ng Lai"
S? m?nh
Góp ph?n ki?n t?o phong cách s?ng hi?n ??i v?i nhi?u ti?n ích b?c nh?t, qua ?ó t?o nên giá tr? s?ng gia t?ng b?n v?ng cho mình và cho toàn x? h?i.
S? m?nh
Giá tr? c?t l?i
Giá tr? c?t l?i
DOLAND Vietnam h??ng ??n nh?ng giá tr? c?t l?i, ??c bi?t là các d? án ??c quy?n mang l?i giá tr? s?ng cho x? h?i. Nh?ng ti?n nghi s?ng và h??ng th? c?a gi?i th??ng l?u v?i các ti?n ích b?c nh?t.

Hình ?nh ho?t ??ng c?ng ty