D? án Khu dan c? DOLA Long Thành

T?a l?c ngay trung tam ?? th? m?i Long Thành, cách san bay qu?c t? Long Thành ch?a ??y 10 phút, Khu dan c? DOLA Long Thành s? h?u nhi?u l?i th? hi?m có. Cùng v?i v?i s? phát tri?n toàn di?n c?a ?? th? Long Thành, Khu dan c? DOLA Long Thành chính là m?nh ??t vàng ?? l?a ch?n ??u t? ho?c an c?.

T?NG QUAN

Quy?m?: 9,2 ha.

S?n ph?m: g?m 461 n?n, di?n tích t? 95m2 – 182m2. M? bán ??t 1: di?n tích 5x20m, 6x20m.

Giá: t? 16tr ??ng/m2.

V? trí: Trung tam Th? tr?n Long Thành, cách TPHCM 35 phút di chuy?n.

H??t?ng: ???ng n?i b? t? 12m – 44m, v?a hè, cay xanh, ?i?n am, n??c th?y c?c, vi?n th?ng, v?a hè r?ng thoáng…

Ti?n?ích?n?i?khu: 5 c?ng viên, khu TDTT, khu vui ch?i tr? em, tr??ng h?c…

Ti?n ích liên k?t:?siêu th? Vincom, ch? m?i Long Thành, trung tam hành chính, b?nh vi?n, tr??ng h?c, trung tam v?n hóa th? thao, khu c?ng ngh? cao Amata, khu c?ng nghi?p Nh?n Tr?ch, san bay qu?c t? Long Thành,…

Pháp ly: Minh b?ch, ??y ??, s? h?ng riêng t?ng n?n. Quy ho?ch 1/500

??T VàNG ??U T? – AN C? L?C NGHI?P

Khu dan c? DOLA Long Thành t?a l?c ngay trên m?t ti?n ???ng Nguy?n H?i và Lê Du?n, trung tam hành chính Long Thành và là tam ?i?m k?t n?i các ?? th? phát tri?n n?ng ??ng nh? TPHCM, thành ph? Nh?n Tr?ch, thành ph? Biên Hòa, ?? th? c?ng Cái Mép – Th? V?i và thành ph? V?ng Tàu. B?i bao quanh d? án là h? th?ng giao th?ng k?t n?i liên vùng th?ng su?t g?m qu?c l? 51, cao t?c TPHCM – Long Thành – D?u Giay, cao t?c B?n L?c – Long Thành, ???ng Vành ?ai 3,… Trong t??ng lai còn có thêm tuy?n cao t?c Biên Hòa – V?ng Tàu, tuy?n monorail TP.HCM – Long Thành, ???ng s?t cao t?c B?c – Nam,… k?t h?p v?i h? th?ng c?ng bi?n d?c theo s?ng ??ng Nai, t?o thành m?t h? th?ng giao th?ng hoàn ch?nh giúp gia t?ng tính k?t n?i và bi?n khu v?c Khu dan c? DOLA Long Thành t?a l?c thành m?t trung tam phát tri?n b?c nh?t c?a vùng kinh t? tr?ng ?i?m phía Nam.

??c bi?t, khi san bay qu?c t? Long Thành ?i vào ho?t ??ng, Long Thành s? tr? thành trung tam d?ch v? quy m? và Khu dan c? DOLA Long Thành s? là d? án ???c h??ng l?i tr?c ti?p, giá tr? b?t ??ng s?n c?ng t?ng lên nhi?u l?n.

K?T N?I TI?N íCH HOàN H?O

Nh? t?a l?c ngay trung tam khu v?c phát tri?n n?ng ??ng, Khu dan c? DOLA Long Thành ???c th? h??ng toàn b? h? th?ng ti?n ích hi?n ??i c?a ?? th? Long Thành. Có th? k? ??n nh? trung tam hành chính, b?nh vi?n ?a khoa, trung tam v?n hóa th? d?c th? thao, tr??ng h?c, san golf, ch?, Vincom Plaza,… H?n n?a, t? Khu dan c? DOLA Long Thành c?ng d? dàng ti?p c?n h? th?ng d?ch v? h?u c?n ??ng c?p c?a san bay qu?c t? Long Thành khi d? án này ?i vào ho?t ??ng.

QUY HO?CH HI?N ??I

Là d? án hi?m hoi n?m ngay trung tam Long Thành, Khu dan c? DOLA Long Thành ???c ??u t? h? t?ng bài b?n v?i các tuy?n ???ng n?i b? r?ng t? 12 – 44m k?t n?i ??ng b? v?i h? th?ng giao th?ng hi?n ??i c?a vùng kinh t? tr?ng ?i?m phía Nam. ??c bi?t ngoài tr??ng h?c, trong n?i khu d? án có ??n 5 c?ng viên b? trí ?ang xen các block nhà t?o nên kh?ng gian s?ng xanh mát trong lành cho c? dan.

C? H?I KHAI THáC KINH DOANH

N?m ngay khu v?c kinh doanh s?m u?t, li?n k? khu c?ng nghi?p quy m? l?n nh? Long Thành, Amata, L?c An – Bình S?n, Long ??c, Nh?n Tr?ch,… Khu dan c? DOLA Long Thành m? ra nhi?u c? h?i kinh doanh h?p d?n nh? xay nhà cho thuê, khách s?n, nhà hàng, quán cà phê,… giúp gia t?ng l?i nhu?n cho ch? nhan.

GIá BáN C?NH TRANH, AN T?M PHáP LY

Khu dan c? DOLA Long Thành có giá t? 16 tri?u ??ng/m2, khách hàng ???c áp d?ng l?ch thanh toán linh ho?t ch? 60% cho ??t ??u và t?ng ngay m?t chuy?n du l?ch ngh? d??ng dành cho 4 ng??i… ??c bi?t, d? án có s? ?? t?ng n?n nên khách hàng hoàn toàn có th? an tam khi giao d?ch. ?ay là m?t c? h?i ??u t? hi?m có trên th? tr??ng ??t n?n Long Thành trong th?i ?i?m hi?n nay nh?m ?ón ??u san bay Long Thành kh?i c?ng vào cu?i n?m 2019.

S? ?? PH?N L?

HìNH ?NH TI?N íCH XUNG QUANH D? áN

=================

Phòng Kinh Doanh DOLAND Vietnam

??a ch?: 3C3, ???ng 21, Tr?n N?o, Qu?n 2, TPHCM

Hotline: 0966.873.939

=================

T?ng Quan

Gi?i thi?u c?n h? bi?n Gateway V?ng Tàu

Ch? ??u t? DIC Corporation
V? trí khu ??t Khu??? th? Chí Linh, Tp.V?ng Tàu
Di?n tích khu ??t 22.560m2
T?ng m?c ??u t? 1.780 t??
M?t ?? xay d?ng 32.6%
H? s? s? d?ng ??t 7,48 l?n
T?ng di?n tích xay d?ng 189.352,5m2
S? t?ng 2 Block , m?i Block 30 t?ng (1 t?ng h?m & 29 t?ng n?i)
Lo?i c?n h? C?n h? 1 – 3 phòng ng?, Penthouse, c?n h? th??ng m?i
Ngan hàng LiênViet Post Bank b?o l?nh d? án, h? tr? thanh toán 70% giá tr? h?p ??ng, h?n m?c vay 20 n?m, l?i su?t ?u ??i
Bàn Giao D? ki?n Quy 3/2020

V? Trí

Gateway V?ng Tàu?N?m ngay?v? trí trung tam?thành ph? V?ng tàu – ngay ti?n ???ng??3 tháng 2 & Nguy?n H?u C?nh. T? d? án ch? m?t kho?ng 1 gi? 30 phút di chuy?n b?ng ? t? ??n TP.HCM theo tuy?n ???ng cao t?c?TP.HCM – Long Thành?và 1 gi? ?? ??n san bay Long Thành

 • D? án cách?b?i t?m Chí Linh 400m; cách khu?trung tam TP.V?ng Tàu 2.5km
 • Phía Tay B?c và phía B?c:?giáp ???ng?Nguy?n H?u C?nh
 • Phía Tay Nam:?giáp ???ng V??Nguyên Giáp
 • Phía ??ng Nam:?Giáp ???ng?Chí Linh

Ti?n ích

Ti?n nghi t?i d? án DIC GateWay V?ng Tàu:

 • Trung tam th??ng m?i.
 • Nhà hàng, Coffee, phòng GYM, Spa, h? b?i ngoài tr?i, khu vui ch?i tr? em.
 • H? th?ng thang máy t?c ?? cao.
 • H? th?ng an ninh hi?n ??i 24/7. Phòng cháy ch?a cháy t? ??ng.

Ti?n ích lan c?n d? án DIC Gateway V?ng Tàu:

 • Cách bi?n Chí Linh 500m,?Khu c?ng viên h? Ph?ng Hoàng
 • C?n h? DIC Gateway?cách b?i t?m Chí Linh 400m; cách khu trung tam TP.V?ng Tàu 2.5km.
 • Phía Tay B?c và phía B?c: giáp ???ng Nguy?n H?u C?nh
 • Phía Tay Nam: giáp ???ng V? Nguyên Giáp
 • Phía ??ng Nam: Giáp ???ng Chí Linh
 • G?n siêu th?, tr??ng h?c, h? th?ng y t?, siêu th?, b?i t?m, ch?…

M?t B?ng

M?t b?ng t?ng th? Gateway V?ng Tàu

M?t b?ng c?n h? ?i?n hình

C?n H?

C?n h? 1 phòng ng?

C?n 2 phòng ng?

C?n 3 phòng ng? và c?n Penthouse

C?n h? th??ng m?i

 

Chính Sách

C?n h? Gateway V?ng Tàu d? ki?n quy 3/2019, l?ch thanh toán và chính sách bán hàng ?ang ???c c?p nh?t. G?i hotline:?0962710008??? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t:

 • Ngan hàng?LiênViet Post Bank?b?o l?nh d? án
 • H? tr? vay v?n lên?70%
 • Th?i h?n vay ??n?20 N?m
 • L?i su?t h?p d?n
 • Cam K?t B?o L?nh C?a Ngan Hàng ??i v?i D? án Gateway v?ng Tàu – Mang ??n Ni?m Tin T?i Quy Khách Hàng
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008