DOLAND Vietnam chính th?c tr? thành ??n v? phan ph?i ??c quy?n C?n h? d?ch v? DOLA Apartment

Chi?u ngày 23.10.2020, DOLAND Vietnam chính th?c tr? thành ??n v? phan ph?i ??c quy?n CHDV DOLA Apartment


T?i bu?i kí k?t, ??i di?n ??n v? phan ph?i ??c quy?n DOLAND chia s?: “DOLAND Vietnam vui m?ng khi ???c ch? ??u t? tin t??ng, l?a ch?n tr? thành ??n v? phan ph?i ??c quy?n CHDV DOLA Apartment. V?i ??i ng? nhan s? chuyên nghi?p, giàu k? n?ng và kinh nghi?m, DOLAND Vietnam s? t?p trung m?i ngu?n l?c ?? hoàn thành cam k?t v?i ch? ??u t?, mang t?i khách hàng nh?ng s?n ph?m phù h?p nh?t và gia t?ng giá tr? theo th?i gian”.

V?i ?u th? t?a l?c ngay v? trí vàng t?i trung tam tài chính Qu?n 1, cách khu Bùi Vi?n ch? 400m, s?n ph?m ???c d? ki?n chào bán v?i giá 1.6 t?/ c?n

Th?ng tin t?ng quan s?n ph?m:

? T?ng s? c?n: 53 c?n
? Xay d?ng: 1 H?m, Tr?t, L?ng, 4 l?u (7 t?ng)
? Di?n tích c?n h?: 25 – 35m2/c?n (ch?a c?ng l?ng)
? Th?i gian bàn giao nhà: 06/2021
? N?i th?t bàn giao: Full n?i th?t cao c?p ch? vi?c xách vali v? ?
Dự đoán xổ số miền nam hôm nay ? L?ch TT: 24 tháng (20 su?t ??u tiên)

M?i th?ng tin chi ti?t v? DOLA Apartment, vui lòng liên h?:
C?NG TY C? PH?N ??U T? & PHáT TRI?N DOLAND
? Tr? s?: S? 9, Khu ph? 2, ???ng 21, Ph??ng Bình An, Qu?n 2, TP.HCM
? Hotline: 096 687 3939
? Website: http://div3rse.com

Hình ?nh minh h?a:

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008