Bàn giao m?t b?ng giai ?o?n 1 cho d? án C?ng hàng kh?ng qu?c t? Long Thành

Dự đoán xổ số miền nam hôm nay(?N) – Sáng 20-10, UBND t?nh ??ng Nai và B? Giao th?ng – v?n t?i (GT-VT) ?? t? ch?c L? bàn giao g?n 2.600 ha di?n tích m?t b?ng giai ?o?n 1 cho d? án C?ng hàng kh?ng qu?c t? Long Thành (san bay Long Thành).

Các ??i bi?u ch?ng ki?n vi?c bàn giao di?n tích g?n 2.600 ha

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayTham d? l? bàn giao có các ??ng chí: Nguy?n Phú C??ng, ?y viên Trung ??ng ??ng, Bí th? T?nh ?y, Ch? t?ch H?ND t?nh; Cao Ti?n D?ng, Phó bí th? T?nh ?y, Ch? t?ch UBND t?nh; Lê Anh Tu?n, Th? tr??ng B? Giao th?ng – v?n t?i.

T?i bu?i l?, UBND t?nh ??ng Nai ?? bàn giao di?n tích g?n 2.600 héc-ta, trong ?ó ??t thu?c ph?m vi giai ?o?n 1 là 1.810 héc-ta và g?n 780 héc-ta bàn giao thêm. C?n c? quy ??nh pháp lu?t v? ??t ?ai, B? Giao th?ng – v?n t?i s? ch? ??o C?ng v? Hàng kh?ng l?p th? t?c xin giao ??t. Sau khi có quy?t ??nh giao ??t và ???c c?p Gi?y Ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, C?ng v? Hàng kh?ng s? giao ho?c cho thuê ?? các ch? ??u t? tri?n khai thi c?ng.

V? ti?n ?? gi?i phóng m?t b?ng d? án, Th? tr??ng B? Giao th?ng – v?n t?i Lê Tu?n Anh ?ánh giá, ?ay là k?t qu? c?a quá trình n? l?c r?t l?n và liên t?c c?a UBND t?nh ??ng Nai ?? ??t ???c s? ??ng thu?n, ?ng h? c?a ng??i dan trong c?ng tác thu h?i ??t, ??n bù, h? tr? tái ??nh c?. Vi?c hoàn thành gi?i phóng m?t b?ng di?n tích ??t giai ?o?n 1 ?? bàn giao ?úng th?i h?n mang y ngh?a quan tr?ng ??i v?i vi?c tri?n khai d? án, vì kh?ng có m?t b?ng s?ch thì d? án kh?ng th? kh?i ??ng ???c.

Phát bi?u t?i l? bàn giao, Ch? t?ch UBND t?nh Cao Ti?n D?ng nh?n m?nh, vi?c bàn giao m?t b?ng giai ?o?n 1 c?a d? án San bay Long Thành là s? ki?n có r?t nhi?u y ngh?a, th? hi?n trách nhi?m c?a ??ng Nai ?? th?c hi?n ?úng cam k?t v?i Chính ph? ??i v?i d? án tr?ng ?i?m qu?c gia

Dự đoán xổ số miền nam hôm nayCh? t?ch UBND t?nh Cao Ti?n D?ng tái kh?ng ??nh, ??ng Nai quy?t tam ??n cu?i n?m nay s? hoàn thành vi?c b?i th??ng gi?i phóng m?t b?ng toàn b? di?n tích 5.000 hécta ??t làm san bay và bàn giao toàn b? 5.000 hécta cho ch? ??u t? vào quy 1 n?m 2021.

Trong giai ?o?n 1 c?a d? án San bay Long Thành, m?c tiêu s? ??u t? xay d?ng 1 ???ng c?t h? cánh, 1 nhà ga hành khách, cùng các h?ng m?c ph? tr? ??ng b? v?i c?ng su?t 25 tri?u hành khách và 1,2 tri?u t?n hàng hóa/n?m.

Tin: Xuan L??ng; ?nh: Ng?c Thành

Có th? b?n mu?n xem

icon viber ?i?n tho?i: 0962710008