• DOLAND Vietnam ???c thành l?p b?i nh?ng CEO và tr??ng phòng ??y ?? k? n?ng, dày d?n kinh nghi?m, ?? t?ng gi? nh?ng v? trí quan tr?ng trong các t?p ?oàn l?n trong l?nh v?c B?t ??ng s?n
  • Lu?n h??ng t?i vi?c mang l?i nh?ng ti?n nghi s?ng và h??ng th? c?a gi?i th??ng l?u cùng nh?ng ti?n ích b?c nh?t
  • Lu?n phan tích, ch?n l?c và phan ph?i nh?ng s?n ph?m có tính an toàn, giá tr? gia t?ng t?t trên th? tr??ng.
  • Cung c?p cho ch? ??u t? các d?ch v? v? chi?n l??c Kinh doanh, Marketing và h? th?ng phan ph?i hi?u qu?.
  • Kh?ng ng?ng n? l?c v??n t?i m?c tiêu c?ng ty ??u t? b?t ??ng s?n có t?m ?nh h??ng hàng ??u t?i TPHCM

Th?ng tin m?i

Kh?i c?ng xay d?ng san bay Long Thành giai ?o?n 1 ?úng ti?n ??

Kh?i c?ng xay d?ng san bay Long Thành giai ?o?n 1 ?úng ti?n ??

D? ki?n, nh?ng h?ng m?c ??u tiên c?a d? án xay d?ng C?ng hàng kh?ng qu?c t? (san bay) Long Thành s? ???c kh?i c?ng vào ??u n?m 2021. Ph?i c?nh nhà ga hành khách san bay Long Thành * D? ki?n phê duy?t d? án trong tháng 10-2020 Ngày
DOLAND Vietnam chính th?c tr? thành ??n v? phan ph?i ??c quy?n C?n h? d?ch v? DOLA Apartment

DOLAND Vietnam chính th?c tr? thành ??n v? phan ph?i ??c quy?n C?n h? d?ch v? DOLA Apartment

Chi?u ngày 23.10.2020, DOLAND Vietnam chính th?c tr? thành ??n v? phan ph?i ??c quy?n CHDV DOLA Apartment T?i bu?i
Bàn giao m?t b?ng giai ?o?n 1 cho d? án C?ng hàng kh?ng qu?c t? Long Thành

Bàn giao m?t b?ng giai ?o?n 1 cho d? án C?ng hàng kh?ng qu?c t? Long Thành

(?N) – Sáng 20-10, UBND t?nh ??ng Nai và B? Giao th?ng – v?n t?i (GT-VT) ?? t? ch?c L?
Gi? ?úng cam k?t bàn giao 1,8 ngàn ha

Gi? ?úng cam k?t bàn giao 1,8 ngàn ha

Ngày mai 20-10, ??ng Nai s? th?c hi?n bàn giao h?n 1,8 ngàn ha ??t ph?c v? xay d?ng C?ng
N? l?c th?ng tuy?n ???ng 319 k?t n?i 2 ???ng cao t?c

N? l?c th?ng tuy?n ???ng 319 k?t n?i 2 ???ng cao t?c

???ng 319 khi ???c th?ng tuy?n toàn b? s? ?óng vai trò k?t n?i 2 tuy?n ???ng cao t?c quan
15+
D? án phan ph?i
1000
S?n ph?m condotel
300+
??i ng? nhan s?
3000
S?n ph?m c?n h?

Tin t?c

Kh?i c?ng xay d?ng san bay Long Thành giai ?o?n 1 ?úng ti?n ??

Kh?i c?ng xay d?ng san bay Long Thành giai ?o?n 1 ?úng ti?n ??

D? ki?n, nh?ng h?ng m?c ??u tiên c?a d? án xay d?ng C?ng hàng kh?ng qu?c t? (san bay) Long
DOLAND Vietnam chính th?c tr? thành ??n v? phan ph?i ??c quy?n C?n h? d?ch v? DOLA Apartment

DOLAND Vietnam chính th?c tr? thành ??n v? phan ph?i ??c quy?n C?n h? d?ch v? DOLA Apartment

Chi?u ngày 23.10.2020, DOLAND Vietnam chính th?c tr? thành ??n v? phan ph?i ??c quy?n CHDV DOLA Apartment T?i bu?i
Bàn giao m?t b?ng giai ?o?n 1 cho d? án C?ng hàng kh?ng qu?c t? Long Thành

Bàn giao m?t b?ng giai ?o?n 1 cho d? án C?ng hàng kh?ng qu?c t? Long Thành

(?N) – Sáng 20-10, UBND t?nh ??ng Nai và B? Giao th?ng – v?n t?i (GT-VT) ?? t? ch?c L?
Gi? ?úng cam k?t bàn giao 1,8 ngàn ha

Gi? ?úng cam k?t bàn giao 1,8 ngàn ha

Ngày mai 20-10, ??ng Nai s? th?c hi?n bàn giao h?n 1,8 ngàn ha ??t ph?c v? xay d?ng C?ng

??i tác

VCCI
24GROUP
Dien Phuoc Thanh
cITY
Ki?n á
Gia hòa
Vietcombank
Eximbank
Vietinbank
TP Bank
Savills
An Phong
icon viber ?i?n tho?i: 0962710008